sobota, júna 30, 2018 Košice, Slovensko

Pravidlá a podmienky pre súťaže na blogu


ŠTATÚT SÚŤAŽE

Tento dokument upravuje pravidlá a podmienky všetkých usporiadaných súťaží / giveaways (ďalej aj ako „súťaž“) na facebook/webovej stránke vyhlasovateľa súťaže https://www.torilinka.sk @torilinka (ďalej len „štatút“).
I. VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE

Meno a priezvisko/ Obchodné meno: Viktória Martončíková / Torilinka
Trvalý pobyt / Sídlo/ Miesto podnikania: na vyžiadanie
Dátum narodenia : 30.7.1997
(ďalej len ako „vyhlasovateľ súťaže“)


II. ÚČEL A PREDMET SÚŤAŽE

i.    Účelom súťaže je propagácia produktov sponzora či obdarovanie sledovateľov.

ii.    Predmetom súťaže je napr. zodpovedanie otázky vyhlasovateľa súťaže a uvedenie odpovede v komentári pod otázku vyhlasovateľa súťaže na určenej sociálnej sieti, alebo označenie príspevku vyhlasovateľa súťaže na sociálnej sieti tlačidlom „Páči sa mi to“ (tzv. like) alebo vložením fotografie alebo obrázka pod príspevok vyhlasovateľa súťaže na sociálnych sieťach či iné vopred určené pravidlá


III. LEHOTA SÚŤAŽE

i.    Súťaž trvá odo dňa určeného od 00:01 hod. do dňa vopred určeného do 23:59 hod.. Najneskôr do dňa ukončenia vrátane je možné sa zapojiť do súťaže v súlade s podmienkami určenými v štatúte. Autor si vyhradzuje právo posunúť či zrušiť akúkoľvek súťaž.


IV. PODMIENKY ÚČASTI NA SÚŤAŽI

i.    Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a spĺňa všetky podmienky stanovené v tomto štatúte (ďalej aj ako „súťažiaci“).

ii.    Súťaže sa nemôže zúčastniť taký súťažiaci, ktorý je v pracovnom pomere alebo v inom pomere obdobnom pracovnému pomeru vo vzťahu k vyhlasovateľovi súťaže, a ani osoby blízke osobám uvedeným v tomto odseku v zmysle definície blízkej osoby v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

iii.    Súťažiaci sa zapojí do súťaže a je zaradený do žrebovania o cenu v prípade, ak v lehote v zmysle Článku III. štatútu.

iv.    Súťažiaci má nárok iba na jednu cenu v rámci súťaže.

v.    Zo súťaže je vylúčený aj ten súťažiaci, ktorý podvodným spôsobom zasahuje do mechanizmu súťaže za účelom získania ceny, bez ktorého by inak nezískal žiadnu cenu alebo sa ani nemohol zúčastniť na súťaži.

vi.    Ak sa do súťaže zapojí osoba, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle štatútu, je zo súťaže automaticky vylúčená a nemá žiaden nárok na cenu

vii.    Ak sa do súťaže nezapojí žiadna osoba alebo nikto zo súťažiaci nebude spĺňať podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu, výhru nezíska žiadna osoba.

viii.    Každý súťažiaci zapojením do súťaže súhlasí a vyhlasuje, že spoločnosť Facebook voči nemu nemá žiadne záväzky.


V. CENY V SÚŤAŽI, VÝŠKA CIEN A ICH ZDANENIE


i.    Splnením podmienok súťaže je možné vyhrať ceny určené v konkrétnom príspevku.
(hlavná cena, prípadne cena č. 2 a cena č. 3 ďalej spolu aj ako „ceny“)

ii.    Hodnota hlavnej ceny je vždy približne určená.

iii.    Hodnota ceny č. 2 je vždy približne určená.

iv.    Hodnota ceny č. 3 je vždy približne určená.

v.    V zmysle ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení  peňažná i nepeňažná výhra v hodnote nad 350,00 EUR (slovom: tristopäťdesiat eur) podlieha dani z príjmov a je predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení. Zákon o dani z príjmov určuje, ktoré výhry a ceny sú úplne oslobodené od dane (napr. prijaté výhry do 350 eur), ktoré sú čiastočne oslobodené od dane (napr. ak výhra presiahne sumu 350 eur, do základu dane sa zahrnie jej hodnota nad 350 eur), ako aj spôsob zdaňovania a kto zodpovedá za zdanenie – či výherca alebo vyhlasovateľ súťaže.


VI. ŽREBOVANIE A OCENENIE

i.    Žrebovanie súťažiacich, ktorí splnili všetky podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu a vyhrávajú ceny (ďalej aj ako „výherca“) bude prebiehať najneskôr do 7 dní odo dňa skončenia súťaže v zmysle Článku III. štatútu, t. j. do dňa ukončenia súťaže.

ii.    Vyhodnocovanie splnenia podmienok v zmysle štatútu a žrebovanie výhercov vykoná vyhlasovateľ súťaže v sprievode dvoch nezainteresovaných osôb.

iii.    Vyžrebovaní bude jeden výherca hlavnej ceny, jeden výherca ceny č. 2 a jeden výherca ceny č. 3. Každý súťažiaci bude zaradený do žrebovania o ceny len raz ak nie je uvedené inak.

iv.    Vyžrebovaní budú aj traja náhradníci na každú z cien pre prípad, že vyžrebovaní výhercovia nesplnia ktorúkoľvek z podmienok stanovených týmto štatútom.

v.    Vyžrebovaní výhercovia budú kontaktovaní telefonicky alebo e-mailom o výhre ceny, a to do 3 dní odo dňa uskutočnenia žrebovania. Odovzdanie cien sa uskutoční na meste a v čase dohodnutom medzi vyhlasovateľom súťaže a výhercom prípadne poštou.

vi.    V prípade, ak výherca nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo výherca nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, výhra bude ponúknutá náhradníkovi vyžrebovanému vo vzťahu k tejto cene. Ak ani vyžrebovaný náhradník nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo náhradník nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, cena prepadne v prospech vyhlasovateľa súťaže.

vii.    Na výhru nemá súťažiaci právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou.

VII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

i.    Každý súťažiaci poskytne svoje osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na to, aby ho bolo možné jednoznačne identifikovať a následne v prípade výhry kontaktovať. Ak súťažiaci bude vyžrebovaný ako výherca a získa cenu, môže udeliť vyhlasovateľovi súťaže výslovný písomný súhlas, na základe ktorého bude  vyhlasovateľ súťaže následne oprávnený spracúvať osobné údaje výhercu, najmä vyhotoviť a zverejniť podobizne, zvukovo – obrazové záznamy, obrazové snímky výhercu a zverejniť meno a priezvisko výhercu v masovokomunikačných prostriedkoch, v súvislosti s výhrou ceny v súťaži.  Neudelenie súhlasu podľa tohto bodu nie je podmienkou účasti na súťaži ani na odovzdanie ceny.

ii.    Ustanovenia tohto Článku týkajúce sa výhercu sa primerane vzťahujú aj na náhradníka.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

i.    Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmto štatútom. Ak osoba nesúhlasí s ktoroukoľvek podmienkou alebo bodom v tomto štatúte, nesmie sa súťaže zúčastniť.
ii.    Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť štatút alebo aj odvolať súťaž, a to najmä v prípade, ak by mu hrozila škoda. Zmenu štatútu alebo odvolanie súťaže zverejní vyhlasovateľ na svojej webovej stránke alebo na profiloch na sociálnych sieťach vyhlasovateľa súťaže.
iii.    V prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa podmienok súťaže alebo ustanovení štatútu si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo vysvetliť tieto nejasnosti a príp. zmeniť štatút v zmysle bodu i) tohto Článku štatútu.
iv.    Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercom alebo náhradníkom v súvislosti s prijatými cenami.
v.    Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je nijako sponzorovaná, odobrená ani riadená Facebookom či Instagramom a nie je s ňou nijako spojená.

V Košiciach 30.6.2018

Vyhlasovateľ súťaže


Viktória Martončíková

Latest Instagrams

© s láskou, torilinka ♡. Design by FCD.