nedeľa, júla 01, 2018 Košice, Slovensko

Ďakujem za všetko dobré a prepáč mi to zlé… /OdZadu.sk

alebo ako som zni­čila dl­ho­ročné pria­teľ­stvo.

Na za­čia­tok by som rada po­ve­dala, že danú osobu ni­jako ne­mie­nim očier­niť týmto člán­kom, a ne­bude tu spo­me­nutá žiadna kon­krétna osoba. Sú to len a len moje myš­lienky, ktoré na­živo po­ve­dať ne­do­ká­žem. Chcem tým len po­u­ká­zať na po­mi­nu­teľ­nosť pria­teľ­stva. Ženy, slečny a diev­čatá. Svoje pria­teľky si chráňte a ne­do­pus­tite sa rov­na­kej chyby ako ja, že jed­nou vir­tu­ál­nou chy­bou, na ktorú už všetci aj za­budli, prí­dete o tú, ktorá vám je skoro ses­trou.

Ni­kdy som ne­bola dob­rou pria­teľ­kou. Ni­kdy a ni­komu. Vždy som mala svoje chyby a vždy sa ma ľu­dia strá­nili ak išlo o pria­teľ­stvo. Ale ty si bola iná. Vzá­jomne sme jedna v dru­hej ob­ja­vili vnú­torné mon­štrá, ktoré sa pred­rali na po­vrch, vždy keď sme sa stretli.
ti­chej in­tro­vertky ex­plo­zív­nej ex­tro­vertky sa stali ne­ro­zlu­či­teľné. Alebo, lep­šie po­ve­dané, tak­mer ne­ro­zlu­či­teľné. Trá­vili sme skoro každý deň spolu. Či už sme sa smiali, alebo až re­ho­tali nad úpl­nými pri­mi­tív­nos­ťami, tak­tiež sme do­ká­zali dlhé ho­diny oho­vá­rať a rie­šiť vážne veci.
Len s te­bou som si do­ká­zala po­na­dá­vať na všetko, na celý ži­vot, školu, či iných ľudí, a len tebe som sa zve­rila s tými naj­taj­nej­šími prob­lé­mami snami. S te­bou som nav­ští­vila moje vy­sní­vané mesto a bola si pr­vou ka­ma­rát­kou u kto­rej som kedy pre­spá­vala. Sotva sme mali po­ot­vo­rené jedno oko, a boli sme na smrť vy­čer­pané, no aj na­priek tomu sme sa roz­prá­vali. Mali sme in­terný hu­mor ako ni­kto iný, a ta­jom­stvá, ktoré nám iné môžu len zá­vi­dieť.
Ale aj na­priek tomu to po dl­hých ro­koch  skon­čilo.
Ub­lí­žili sme si na­vzá­jom a ja som sa­moz­rejme ub­lí­žila asi viac, no aj po roku ma to stále mrzí a bolí tak, akoby to bolo včera. Bola som pa­no­vačná, se­becká, av­šak úp­rimná. Ni­kdy by som ti ne­do­ká­zala ma­zať med okolo úst, no nie­kedy som svoje city ne­ve­dela po­dať umier­nene. Často som vy­buchla a uro­bila hlú­posť, no stále si tu bola ty, ktorá mi od­pus­tila, a na­šla cestu von z prob­lému.

Pre­páč, že som tu ne­bola, keď si ma po­tre­bo­vala.
Ale bola som tu stále, aj keď si ma ne­pot­re­bo­vala.
Pre­páč, že som ti nie­kedy ne­po­chvá­lila tvoje nové tričko, či ka­belku.
Ale rad­šej som ti po­chvá­lila ne­jakú drob­nosť, o kto­rej po­chvalu si ani ne­stála.
Pre­páč, že som ti vy­pi­so­vala de­siatky správ, keď sme sa po­há­dali.
Ale nech­cela som ťa stra­tiť.
Pre­páč, že ti ne­dá­vam „like“ na každú fo­to­gra­fiu.
Ale sle­du­jem tvoju so­ciálnu in­te­rak­ciu, aby som ve­dela, že si v po­riadku.
A pre­páč, že som ne­bola tou naj­lep­šou pria­teľ­kou.
Ale ro­bila som všetko pre to, aby som ňou raz bola.

Zverejnenie komentára

Latest Instagrams

© s láskou, torilinka ♡. Design by FCD.