nedeľa, júla 01, 2018 Košice, Slovensko

Patra Bene – „Youtube je sféra, kde kvantita neznamená kvalitu, a preto som spokojnejšia, keď môj výtvor ľuďom pomôže“ /OdZadu.sk

Keď som sa roz­hodla, že by som rada vy­spo­ve­dala nie­koho pre roz­ho­vor, mo­jou pr­vou voľ­bou bola Patra Bene. Táto ši­kovná You­Tu­berka a fo­to­grafka mo­men­tálne svo­jimi vi­de­ami za­báva vyše 32 500 fa­nú­ši­kov, kto­rých na­zýva svo­jimi Par­ťákmi. Po­maly, ale isto do­ka­zuje to, že úspešná vlo­gerka ne­musí byť iba so za­me­ra­ním na koz­me­tiku, a do­káže vy­užiť na okúz­le­nie aj svoj hu­mor a pri­ro­dzenú krásu.
Dnes som túto slo­ven­skú sym­pa­ťáčku po­riadne vy­spo­ve­dala, a v na­sle­du­jú­cich riad­koch vám pre­zradí, či by upred­nost­nila ka­ri­éru fo­to­grafky alebo You­Tube, čo je dob­rým zá­kla­dom pre to­če­nie vi­deí a aký bol jej prvý kon­takt s fa­nú­šikmi. Tak, poďme na to. 

Ako ti na­padla myš­lienka, že sa za­čneš ve­no­vať You­Tube?
 Mne to ani ne­na­padlo. Vážne.  Ja som You­Tube ne­sle­do­vala, pol roka pred som zis­tila od Moni, že na You­tube sú aj iné veci ako pes­ničky a že tu máme ne­ja­kého Goga. No a po­tom som išla po­má­hať Moni s va­len­tín­skym vi­deom, že aj ja si na­to­čím niečo, ale bez toho, aby ma vi­deli a na­ko­niec som spra­vila kla­sické vi­deo. Divné, ale fakt som 5 mi­nút pred­tým ani ne­ve­dela, že sa sta­nem sú­čas­ťou scény.

15966685_1630853853876302_869315394_o


Kde sa na You­Tube scéne vi­díš tak o 5 ro­kov?
Toto je divná otázka, pre­tože ja sa ni­kde ne­vi­dím ani zaj­tra, nie to ešte o 5 ro­kov.  Je­diné, čo by som chcela je to, aby som os­tala taká, aká som a aby ma ľu­dia brali ako rov­no­cennú, či už od­be­ra­te­lia alebo sa­motní you­tu­beri, ktorí chcú spo­lu­práce len s veľ­kými ľuďmi kvôli vlast­nému stú­pa­niu a na kva­litu a ob­sah čo daný člo­vek tvorí, sa ne­po­ze­rajú.

Máš ne­jaký míľ­nik, ktorý chceš najb­liž­šie do­siah­nuť v rámci svo­jej ka­ri­éry ?
Môj míľ­nik je spo­koj­nosť a vzťah me­dzi mnou a ľuďmi, čo ma sle­dujú ej kej ej par­ťáci.  To že mám 10 000, 40 000, 70 000, 200 000 je úplne jedno, pre­tože som stále ten člo­vek, kto­rým som bola, keď som mala nulu. You­tube je sféra, kde kvan­tita ne­zna­mená kva­litu a preto som spo­koj­nej­šia, keď môj vý­tvor ľu­ďom po­môže, keď sú spo­kojní, keď sú šťastní a to celé vlastne teší mňa. Predsa by si ani ty nech­cela mať 100 000 od­be­rov za cenu, že ťa budú ľu­dia ne­zná­šať a urá­žať.

15967260_1630854110542943_1117518868_o


Čo je podľa teba zá­kla­dom pre You­Tube ka­ri­éru? Ide skôr o tech­nické vy­mo­že­nosti ?
Zá­klad sú kon­takty.  Keď ne­poz­náš veľ­kých you­tu­be­rov, ktorí ťa po­tiahnu hore, tak nič ne­do­ká­žeš, alebo ťa to bude stáť toľko času a úsi­lia, že to vzdáš skôr ako za­čneš. Dnes sme tak ne­tr­pez­liví, že v re­štau­rá­cii ča­káme jedlo hneď ako dôj­deme a ob­jed­náme si. Sme tak ne­tr­pez­liví, že cho­díme na čer­venú a keď nám mešká au­to­bus 2 mi­núty tak sme ner­vózni.
Späť k You­tube. Fun­guje tu jed­no­du­chý prin­cíp re­klamy. Ľu­dia ne­ve­dia, že exis­tu­jeme, do­kým im nás nie­kto ne­ukáže. Takže, ak sa ob­ja­víme vo vi­de­ách s veľa od­bermi, tak príde aj úspech. Ne­bu­dem kon­krétne me­no­vať, ale pí­sa­val mi je­den cha­lan, kde ma ce­nil za tvorbu, pí­sal mi „tak­tické plány“ ako byť úspešný a bol milý, lenže po­tom si ho zo­bral pod krídla je­den veľký you­tu­ber a od­vtedy mi cha­lan ani raz ne­na­pí­sal. Teda, na­pí­sal mi ohľa­dom biz­nisu, ale kon­ver­zá­cia bola úplne po­vý­še­necká a ne­prí­jemná. Kaž­do­pádne nech sa deje čo sa deje, chcem ostať sama se­bou.

To­čila by si vi­deá aj keby si z toho ok­rem vi­dení, pop­rí­pade mož­nosti spo­lu­práce, nič ne­mala?
„Toto je vec, ktorú by som chcela, aby na­stala a po­tom by sa uká­zalo, kto to v sku­toč­nosti robí pre ra­dosť a hobby. Ja som za­tiaľ ne­po­cí­tila prí­val pe­ňazí a slávy, ani ka­de­ja­kých po­vr­ch­ných a ma­te­ria­lis­tic­kých hod­nôt, viac dá­vam do You­tube ako do­stá­vam (fi­nančne), takže to ro­bím aj na­priek tomu, že ma to ne­uživí.
Moja vi­dina nie je svetlá, takže s tým ani ne­po­čí­tam do bu­dúc­nosti. Vždy ma po­baví, keď ne­jaký you­tu­ber dáva sta­tusy o tom, ako je to celé zlé, že kva­lita klesá, že má malo po­zretí na tak kva­litný ob­sah a že ho to baví a vzá­pätí dá vi­deo ne­jakú re­ak­ciu alebo ke­cací blud, ktorý je len preto, aby za­ro­bil.

15129695_659998487516502_3353697829417180231_o


You­Tube alebo práca fo­to­grafky ? Ak by si si mu­sela z týchto dvoch prác vy­brať, čo by to bolo ?
Ja som si vy­brala.  Pra­cu­jem ako stri­hač, ob­časný ka­me­ra­man a fo­to­graf. Ja vlastne pra­cu­jem ako nor­málny do­spelý člo­vek, od­vá­dzam dane, pla­tím všetko čo mám a You­tube je len hobby. Ale úp­rimne, ak by som do­stala po­nuku, že by ma You­tube ži­vil, išla by som z časti do toho. Sa­moz­rejme, že by som stri­hala prácu popri tom, aby som mala viac fi­nan­cií, ale cí­tila by som sa lep­šie, ke­byže som ja tá nad­ria­dená a ja si ur­čím, kedy čo bude. Ale ne­sťa­žu­jem sa ani na toto čo mám.

Pri­jala by si ne­jaké re­álne ve­kové ob­me­dze­nia na You­Tube ? Na­prí­klad len od 13 ro­kov vyš­šie, čo sa týka ko­men­to­va­nia, za­kla­da­nia pro­fi­lov a iné. 
Nie, pre­tože vek sa dá okla­mať vždy. Spra­vila by som iné opat­re­nia, ako na­prí­klad – chceš dať pa­lec dole? Ok, ale najprv na­píš či je to pod­vod, či ob­sah uráža, či si len ne­do­ce­nený a tak roz­dá­vaš palce dole kade cho­díš. Je roz­diel dať pa­lec dole lebo je to fakt bl­bosť a uráža to, alebo keď dá nie­kto pa­lec dole len preto, že člo­vek má niečo, čo druhý nie. Ne­chá­pem proste.

Kde si sa pr­vý­krát stretla si svo­jimi fa­nú­šikmi na­živo?
Môj prvý kon­takt s fa­nú­šikmi bol na me­e­ty­oube (ak­cia, ktorú som or­ga­ni­zo­vala v roku 2015) no a tam sme mali pik­nik, kde prišli aj you­tu­berky, aj baby.
Stalo sa mi, však, že za mnou prišla baba aj v au­to­buse a ke­cali sme spolu. Bolo strašné teplo, ja som se­dela pri okne a mala som na sebe dlhé čierne gate, takže mi to bolo ex­trémne ne­po­hodlné a bola som v strese.

15979067_1630853763876311_465095431_n


Aká naj­bi­zar­nej­šia, či naj­po­div­nej­šia vec ti od fa­nú­ši­kov prišla ?
Nie­ktoré DIY sú fakt ex­tra. Každý je­den dar­ček je milý, no sú to zväčša veci, ktoré ne­mám ako vy­užiť. Preto som naj­rad­šej, keď mi nie­kto po­šle list a na­prí­klad kap­sičku pre psa alebo mačku. Tým po­te­šia mňa a zá­ro­veň po­mô­žeme ďal­ším v rade, ktorí to po­tre­bujú. V mo­jom prí­pade zvie­ratká.

Prečo si sa roz­hodla práve pre pse­udo­nym Patra Bene ?
Je to moje sko­mo­lené meno Pat­rí­cia – keď môže byť Petra, prečo nie Patra. A Bene je moje od­sek­nuté priez­visko.

Čo pre­vratné by si chcela v tomto roku uro­biť ?
Hmmm, niečo pre­vratné. Som člo­vek, ktorý vždy chce niečo vy­mys­lieť ako prvý. Takže dú­fam, že spra­vím niečo, pri čom si po­ve­dia ľu­dia, že to som spra­vila ja alebo strašne by som chcela spra­viť me­e­ting v útulku, kde by sme hneď vy­ven­čili psov a do­niesli im jesť.  Ale to si mys­lím, že to je vec, ktorú mô­žem ho­ci­kedy spra­viť len je otázne, či sa pri­poja ľu­dia.

15966835_1630853500543004_174819943_o


Čo ťa naj­viac trápi na dneš­nej You­Tube scéne?
Sa­motní tvor­co­via, ktorí sú tú vďaka iným a tí sú tu vďaka iným. Aby ste to správne po­cho­pili, tak na za­čiatku bola len hŕs­tka ľudí, čo ro­bili You­tube. Tvo­rili ho po­riadne, vy­ví­jali ho a ma­kali na scéne. Zrazu je­den z you­tu­be­rov zo­bral do vi­dea ka­ma­ráta/ka­ma­rátku a stala sa z nich you­tu­ber. Tento člo­vek ne­za­žil ná­mahu, akú mu­sel vy­na­lo­žiť každý je­den čo za­čal od nuly a tak si svoj po­stoj ne­vá­žil. Na­be­ral viac a viac od­be­ra­te­ľov len vďaka ke­ca­cím vi­deám, kde roz­prá­val sám o sebe a po­tom si on zo­bral ďal­šieho člo­veka, ktorý bol na tom tak isto ako bol on sám.
Na­ko­niec sa nám to tu „roz­mno­žilo“ a väč­šie per­cento you­tu­be­rov tvo­ria tí ľu­dia, ktorí boli rýchlo vy­stre­lení ne­kva­lit­ným ob­sa­hom. A môžu za to sa­motní veľkí you­tu­beri. Možno si to aj uve­do­mujú.

Mala si už chuť so všet­kým sek­núť? Čo ťa k tomu do­stalo ?
Sa­moz­rejme. Som člo­vek, ktorý ma emó­cie, nervy, zdra­vie a svoj čas. Aj bez You­tube som pra­vi­delne upa­dá­vala do dep­re­sií z oko­li­tého sveta a všet­kého zla čo sa tu deje, len kvôli ľud­skej se­bec­kosti. Po­tom pri­šiel You­tube a s ním hl­bší a pria­mejší kon­takt so zlom – s hej­termi a dis­li­kami. Na­šťas­tie nie je toho veľa, ale som cit­livý člo­vek, kto­rého vie zra­niť aj jedno slovo od cu­dzieho člo­veka. Po­tom je to len na mne ako to zo­be­riem, či sa správne ob­rá­nim a či má ten člo­vek (dieťa) takú silu, aby to čo po­ve­dalo bola sku­toč­nosť.

10708701_349925711857116_7941465908220469208_o


Aký naj­po­div­nejší pro­dukt na spo­lu­prácu ti po­núkli ?
To viem presne!  Bol to no­žík, ktorý sa dal za­ka­muf­lo­vať do kre­dit­nej karty a mohla si to no­siť v pe­ňa­ženke. Ni­kdy som nad kú­pou ta­kého nie­čoho ne­roz­mýš­lala, ak by to malo po­môcť mo­jim lu­ďom tak ok, ale nech som hľa­dala ako som hľa­dala dô­vod po­ve­dať áno, tak som ho ne­našla ani do te­raz.

Ak by si mohla zme­niť jednu ne­ga­tívnu „myš­lienku“ či „ná­zor“ o You­Tu­be­roch od ľudí, ktorí tieto hobby ne­uz­ná­vajú, aká by to bola ?
Hm, hm. Ná­zor je vec, ktorú vlastní len ma­ji­teľ myš­lienky. Takže me­niť ná­zor len preto, že sa s ním ne­sto­tož­ňu­jem ja, je asi ška­redé. Ale veľmi rada by som im od­ká­zala, že po­kiaľ ne­chápu, tak nech rad­šej ne­ho­vo­ria. Každý člo­vek má svoje hobby a svoj sféru, do kto­rej sa as­poň trošku vy­zná, lebo ho to zau­jíma. Reči typu: bože you­tu­ber, zase len za­rába, spros­tosť ako všetko. Sú to pre mňa ná­zory plytké, tak ako ich myš­lienky. Múdry člo­vek by nič ne­od­sú­dil bez toho, aby sa to sna­žil po­cho­piť, preto práve títo ľu­dia sa ni­čia sami, lebo ich reči vy­po­ve­dajú o tom, čo majú v sku­toč­nosti v hlave.

15943478_1630854327209588_1174213998_o

Čo by si rada od­ká­zala či­ta­te­ľom ?
„Bola by som veľmi rada, ak by ľu­dia mali opäť re­álne hod­noty, aby sa ne­po­ze­rali na to, čo ľu­dia do­ká­zali a čo mali, ale aby sa po­ze­rali na kaž­dého se­be­rovne a po­tom od­vo­dzo­vali svoje sprá­va­nie od vý­voja vzťahu alebo kon­ver­zá­cie. Ne­robte ľu­ďom to, čo nech­cete, aby ro­bili vám a po­má­hajte zvie­ra­tám.
Na zá­ver asi len všetko dobré, nech sa vám darí, nech máte po­zi­tívne mys­le­nie v kaž­dej si­tu­ácii a choďte si za svo­jimi snami, lebo sen za vami len tak ne­príde .

Ve­rím, že sa vám toto in­ter­view s Pat­rou za­pá­čilo. Ur­čite sa na jej tvorbu po­zrite, pre­tože práve ona je jed­nou z mála you­tu­be­riek, či blo­ge­riek, ktoré sa ne­sna­žia byť „za­pre­da­nými“, tvo­ria úp­rimne, od srdca a vidno, že ich hobby ich ozaj baví.
 
Tejto krás­nej a po­zi­tív­nej žienke veľmi krásne ďa­ku­jem za od­po­vede na všetky otázky, úp­rimne a s ko­pou smaj­lí­kov.

Zverejnenie komentára

Latest Instagrams

© s láskou, torilinka ♡. Design by FCD.