nedeľa, júla 01, 2018 Košice, Slovensko

About Me + Rules for collaboration || O mne + Pravidlá pre spolupráceHi and welcome to my blog ! My name is Viktória and that's the reason why my blog is named Torilinka. I made it up as an abbreviation of my name Vic-Tori-a. Tori sounds pretty cool as a nickname, but it was taken on every social site. And that's where Torilinka was found out as a softer type of Tori and also as a unique nickname.

Ahoj a vitaj na mojom blogu. Volám sa Viktória a to je dôvodom prečo je môj blog pomenovaný ako Torilinka. Vytvorila som ho ako skratku od môjho mena Vik-Tori-a. Tori znie celkom dobre ako prezývka, ale už bolo použité na všetkých sociálnych sieťach. A tu vznikla Torilinka ako jemnejšia verzia od Tori a tiež ako originálna prezývka. 

I started blogging in January 2015 but this blog is my fourth one that I'm using for a longer period of time. Due to personal issues that included finding my own self I had some breaks during my "blogging career". In July 2018 I created Torilinka, that was finally what I've been looking for.

Písať na blogu som začala v Januári 2015 ale tento blog je v poradí môj štvrtý, ktorý používam už dlhší čas. Kvôli osobným dôvodom, zahŕňajúcim akési hľadanie samej seba, som mala nejaké prestávky počas "blogerskej kariéry. V Júli2018 som vytvorila blog Torilinka, čo bolo tým čo som celý ten čas hľadala.

I'm 21 years old psychology student in Košice, Slovakia. I've been blogging not only on my personal websites but also for a feminine website named OdZadu.sk, part of a StartItUp Group. On my previous blog I reached approximately 60 000 views. My Instagram profile at that time had more than 7 500 followers.

Mám 21 rokov a som študentkou psychológie v Košiciach. Blogovala som nielen na svojich vlastných stránkach, ale aj na ženskom portáli OdZadu.sk, ktorá je súčasťou StartItUp Group. Na predchádzajúcom blogu som dosahovala približne 60 000 prečítaní. Môj Instagramový profil v tom čase mal viac než 7 500 sledovateľov.

My blogs are mostly about my personal thoughts and opinions, beauty issues or fashion and travelling, so I can not define myself as strictly beauty blogger. I'm more like a lifestyle blogger.

Píšem najmä o svojich osobných myšlienkach a názoroch, veciach z oblasti krásy alebo módy a taktiež o cestovaní, takže sa neviem zaradiť k striktne kozmetickým blogerkám. Som teda skôr blogerka ohľadom životného štýlu. 

RULES FOR PR / COLLABORATION  ||   PRAVIDLÁ PRE SPOLUPRÁCE

I accept collaborations that are based on my personal time for testing and my honest /either bad or good/ review. All the details for collaboration I am willing to set through the email at torilinka@gmail.com or through the "Contact Me" part of my blog at the footer of the website.

Prijímam spolupráce, ktoré sú založené na mojej osobnej voľbe trvania testovania a na mojej úprimnej /dobrej či zlej/ recenzii. Všetky detaily pre spolupráce som ochotná riešiť prostredníctvom emailovej adrey torilinka@gmail.com alebo prostredníctvom časti "Contact Me" na spodnej časti stránky.

My social sites may be found on the right part at the top of my blog. I prefer collaboration through the Instagram stories or posts, and also in separate blogposts. I'm not a YouTuber and I don't plan to start it, so questions about video reviews are irrelevant for me.

Moje profily na sociálnych sieťach sú v hornej časti napravo na mojom blogu. Preferujem spoluprácu prostredníctvom Instagramových príbehov, príspevkov a samostatných článkoch na blogu. Nie som YouTuberka a neplánujem to začať, takže otázky ohľadom videorecenzií sú irelevantné. 

CURRENT COLLABORATIONS  ||  MOMENTÁLNE SPOLUPRÁCE

Avon Cosmetics
Mary Kay 
DM Drogerie
Weleda
Elnino.sk
Mindflow
For Life & Madaga
Oriflame

I ALREADY COLLABORATED WITH... || PREDCHÁDZAJÚCE SPOLUPRÁCE

StayUnique.com
BlueBerryHill.cz
Kozmetika Moje
Bonprix
SaalDigital

Love, Tori
S láskou, Tori

Latest Instagrams

© s láskou, torilinka ♡. Design by FCD.