nedeľa, júla 01, 2018 Košice, Slovensko

Ako som vyhodila polovicu kozmetiky a prečo to vôbec neľutujem /OdZadu.sk
Jed­ného krás­neho let­ného dňa som si sadla k svo­jej skrinke, ktorá sa už po­maly pre­hý­bala pod kvan­tom te­lo­vej a de­ko­ra­tív­nej koz­me­tiky. V tomto som ni­kdy ne­bola mi­ni­ma­lis­tka a po­čas svojho pô­so­be­nia v blo­go­sfére som na­brala cel­kom veľké množ­stvo koz­me­tic­kých pro­duk­tov.

Šty­rid­sať rú­žov, de­sať pa­le­tiek oč­ných tie­ňov, se­dem túb „omietky a.k.a. make-up“, množ­stvo vzo­riek, kré­mov, bal­za­mov, púd­rov… A všet­kého čo patrí skôr do vý­bavy vi­zá­žis­tiek. Dlho som sa aj chcela stať vi­zá­žis­t­kou. Zhá­ňala som kurzy, ktoré stáli od 59€ do 400€ (chorá cena), no väč­šina blo­ge­riek sa ko­ru­nuje na M.U.A. (make-up ar­tist) už pri troch vi­de­niach blogu.
No práve v ten krásny letný deň, kedy viac ako po­lo­vica naz­bie­ra­nej koz­me­tiky skon­čila v koši, som sa sna vi­zá­žis­tky pus­tila. Prečo však taká ra­di­kálna zmena?
Ba­vilo ma lí­čiť sa aj na prst hrubo, ba­vilo ma skú­šať rôzne lí­če­nia, ho­ci­jaké farby dúhy, no uve­do­mila som si popri tom jednu dô­le­žitú vec. Prečo by som si mala svoju vlastnú kožu, ktorú mám len jednu a na celý ži­vot, za­krý­vať, ni­čiť. Mô­žete sa so mnou há­dať koľko chcete, že make-up pleť ne­ničí, no ja na váš ná­zor ne­pris­tú­pim.

Čo je dobré na tom pre­krý­vať si pleť ne­ho­ráz­nym množ­stvom akejsi pasty vo farby va­šej pleti a upchať si všetky póry? Na čo je dobré pri­kráš­ľo­vať re­a­litu, keď ve­čer (snáď nie až ráno) skončí to všetko na koz­me­tic­kých tam­pó­noch a vlh­če­ných utier­kach? Čo je také úžasné na tom vy­ze­rať krásne len 3 mi­núty kým sa to lí­če­nie za­čne roz­pa­dať?
Áno, na fo­to­gra­fiách a vi­de­ách vy­zerá to lí­če­nie krásne, no ko­niec kon­cov, je to zby­točné. Pod tým ná­no­som a že­nám ešte aj usmieva ťažko.

Možno ma v ko­men­tá­roch pod týmto člán­kom bu­dete lyn­čo­vať, či som ne­jaká ška­redá žen­ská, ktorá sa ne­vie lí­čiť, alebo mám kom­plexy, ne­bo­daj sa bu­dete vy­ho­vá­rať na to, že lí­če­nie je ume­nie. Áno, je. Ale nie každý deň v roku. Aj ja sa nie­kedy na­lí­čim, keď sa chcem cí­tiť trošku kraj­šia. Aj ja sa dám do­kopy keď idem na ne­jakú oslavu, svadbu či inú uda­losť. Ale na­učila som sa od­had­núť množ­stvo.

A to mnohé z nás žien, diev­čat, mám, ses­tier ne­do­káže od­had­núť. Pod­kla­dová báza, make-up, ko­rek­tor, ba­king, pú­der, kon­tú­ro­va­nie, roz­jas­ňo­vač, pod­kla­dová báza na oči, očné tiene, očná linka, ria­senka, umelé riasy, po­máda na obo­čie, gél na obo­čie, kon­túrka na pery, bal­zam, rúž… No nie je toho prí­liš?

Áno je. A to som si po­ve­dala se­diac pri mo­jej sta­rej pre­hnu­tej skrinke. Vtedy sa za­čalo trie­de­nie. Čo všetko som si teda ne­chala?
2 Pod­kla­dové bázy – jedna „red­šia“ pre celú pleť, jedna hut­nej­šia pre miesta so zväč­še­nými pórmi (oko­lie nosa, čelo, brada…)

BB krém – ľahší ako make-up, ide­álny na každý deň.

2 Tuby make-upu – z kto­rých jedna aj tak čo­skoro skončí v koši. Je­den make-up tmavší na leto, je­den svet­lejší na všetky iné ob­do­bia. Áno, ten na leto končí v koši, pre­tože som ho po­u­žila možno raz.

Ko­rek­tor – pre prí­pad po­treby na za­čer­ve­nané miesta či kruhy pod očami, aj bez toho aby som no­sila aký­koľ­vek iný make-up.

Pú­der – Ak by sa niečo prí­liš lesklo.

Bron­zer a roz­jas­ňo­vač, Po­máda na obo­čie, Malá pa­letka troch tie­ňov na obo­čie, Gél na obo­čie, Pod­kla­dová báza na očné tiene, 3 Pa­letky oč­ných tie­ňov, 2 ria­senky, 2 očné linky, asi 15 rú­žov, 3 bal­zamy… A to stačí.

Aj také množ­stvo sa mi stále zdá veľké, no po tom čo vyše 40 pro­duk­tov skon­čilo v koši, mám zo seba lepší po­cit. Takto bu­dem mať pre­hľad v dobe expi­rá­cie pro­duk­tov, bu­dem ve­dieť čo mi treba a ne­treba kú­piť a na každú prí­le­ži­tosť bu­dem mať aj tak to čo po­tre­bu­jem.

Zverejnenie komentára

Latest Instagrams

© s láskou, torilinka ♡. Design by FCD.