nedeľa, júla 01, 2018 Košice, Slovensko

List pre typické #InstagramovéDievča /OdZadu.sk
Ahoj. Áno, ho­vo­rím k tebe.  K tej, čo usta­vične drží svoj ru­žový mo­bil, prav­de­po­dobne iP­hone 6s a do­ku­men­tuje celý svoj ži­vot s na­špú­le­nými mat­nými pe­rami na so­ciál­nych sie­ťach. Dnes ti chcem po­ve­dať, prečo ni­kdy k tebe ne­bu­dem cí­tiť re­špekt, ani keby si bola po­li­tič­kou, či ne­bo­daj pre­zi­dent­kou. Prečo ťa cel­kom veľa ľudí ne­be­rie vážne, či už ide o vzťahy a či pria­teľ­stvá.
Pre­tože vzhlia­daš k „iko­nám“ šou­biz­nisu, ktoré by bez koz­me­tiky a plastu boli len oby­čaj­nými še­dými myš­kami.
Každý deň prav­de­po­dobne sle­du­ješ naj­nov­šie no­vinky o Ky­lie Jen­ner, či Kim Kar­das­hian, no v sku­toč­nosti vlastne ani ne­vieš, kto bola prin­cezná Diana, či Aud­rey Hep­burn a z Kate Midd­le­ton si prav­de­po­dobne ro­bíš srandu, že je sú­čas­ťou krá­ľov­skej ro­diny. Sle­du­ješ kto čo nosí, kto si ko­nečne pod tie na­s­chvál de­ravé rifle dal sie­ťo­vané čierne pan­ču­chy, lebo je to práve #trendy.

Pre­tože si vďaka so­ciál­nym sie­ťam stra­tila všetku cud­nosť.
Ne­bolo by ráno, kedy by si sa na­ma­ľo­vaná, v tielku s hl­bo­kým vý­stri­hom a push-upke ne­od­fo­tila na Ins­ta­gram, či Snap­chat a ne­pri­dala ne­jaký an­glický ci­tát, či úry­vok z piesne o zlo­me­nom srdci. V po­sil­ňovni trá­viš viac času na zemi fo­te­ním to­pá­nok, ktoré si si vy­dup­kala u mamky v obuvi a ne­za­bud­neš po­dot­knúť, aká si una­vená po ce­lo­den­nom „work-oute“.
Ve­čer sa fo­tíš už len v pod­pr­senke, naj­lep­šie s ky­ti­cou ruží či iných kve­tov v ru­kách a dlhé vlasy  sa sna­žíš čo naj­viac pre­ho­diť cez ple­cia, aby ti bolo práve vidno tie „len­tilky pod ko­ber­com“ vy­z­dvi­hnuté čo naj­vyš­šie, stis­nuté me­dzi ra­me­nami.
Ne­han­bíš sa otŕčať všet­kým ľu­ďom na Snap­chate a Ins­ta­grame svoj za­dok v tan­gách, no na Fa­ce­book to dať ne­mô­žeš, pre­tože tam je tvoja ro­dina, zís­ka­va­júca kom­pli­menty pod zdie­ľa­ním tvo­jich pro­fi­lo­viek. Ho­vo­ríš si : „Veď spodné prádlo je ako plavky“, no ni­kto nemá zá­u­jem vi­dieť, či máš šedé, alebo čierne no­ha­vičky po­tla­čené ná­pi­som Cal­vin Klein.

Pre­tože vo vzťa­hoch ne­zo­tr­váš, lebo „vždy je chyba v mu­žovi“.
deň po roz­chode si ex­trémne eman­ci­po­vaná, silná a se­ba­ve­domá žena a fe­mi­niz­mus z teba srší na všetky sve­tové strany.  Druhý deň si však už opäť v zin­sce­no­va­ných sl­zách, pla­čúca za jeho prí­tom­nos­ťou. Či slzy lásky, alebo sar­kaz­mus a od­por k nemu od­razu mys­líš vážne, ne­uverí ti to už ni­kto.
Ak si s ním, zdie­ľaš ho na kaž­dom kroku, fotky sú od­razu plné váš­ni­vých boz­kov, je tvoje zla­tíčko, za­ja­čik, ušia­čik, chro­bá­čik, mi­lá­čik. No ako­náhle príde ko­niec, na­dávky len tak lie­tajú, a zo seba ro­bíš hr­dinku sveta.

Pre­tože už ne­vieš čo je úp­rim­nosť, a čo zna­mená „byť sama se­bou“.
Zuby v po­ot­vo­re­ných, od­razu pl­ných šťav­na­tých pe­rách, len aby ni­kto ne­vi­del, že sú vlastne krivé, a pery si ne­chá­vaš opuc­hnúť v kuse okrúh­leho plastu (#ky­lie­jen­ner­lip­chal­lenge).  Zvodne pri­žmú­rené oči s ume­lými 5D mi­hal­ni­cami, lin­kou až po obo­čie a gé­lové matné „nude“ dra­páky aby ni­kto ne­vi­del že nechty pod nimi sú ohry­zané do krvi. No koho tým chceš okla­mať ? Ta­káto ne­bu­deš navždy. Krása po­mi­nie s po­u­ži­tím od­li­čo­va­cieho obrúsku, zlo­že­ním ume­lých rias a gé­lo­vých nech­tov.
Všade pre­zen­tu­ješ aká ob­ľú­bená si, a ako ty nie­koho zbož­ňu­ješ, no za jeho chrb­tom len oho­vá­raš, až sa z teba dymí. Doma si však prav­de­po­dobne ti­chá, z izby ani ne­vyj­deš, a pre ro­di­čov si ukáž­ková krásna prin­cezná.

Ak si do­čí­tala až po­tiaľto, mám pre teba dobrú správu. Ne­mu­síš sa ďa­lej takto ni­čiť. Si nád­herná keď sa sme­ješ a ná­ho­dou pri tom za­kroch­káš. Keď sa ške­ríš a je ti jedno kto na teba po­zerá. Ne­mu­síš byť ta­káto. Ne­mu­síš byť umelá, fa­lošná a ne­pri­ro­dzená. Je to len a len tvoja voľba, no ne­ve­rím, že sa tak cí­tiš dobre.

No ľu­dia ťa budú mať radi aj bez ná­nosu koz­me­tiky a ume­lých „skráš­ľo­va­cích“ pro­duk­tov. Praví pria­te­lia ťa budú zbož­ňo­vať, aj keď ne­bu­deš mať 12 000 sle­do­va­te­ľov Ins­ta­gramu a ne­pris­pe­ješ každé 3 ho­diny svo­jou fot­kou, kde vlastne do­kopy vidno len po­pr­sie a pery. Ne­od­sú­dia ťa za trošku krivý očný zub, či vy­rážku na čele.

Skús sa na týž­deň od­ma­ľo­vať, ne­pou­žiť nič ok­rem ria­senky, či pro­duktu na obo­čie a ob­liecť sa as­poň raz po­hodlne. Ver mi, že ten po­cit bude na ne­za­pla­te­nie. Možno sa prvé tri dni ne­bu­deš cí­tiť vo svo­jej koži, ale bez masky pôjde všetko jed­no­duch­šie. Bude šok pre tvoje oko­lie, že si od­razu oby­čajná, no vnútri si úžasná a ori­gi­nálna. A každý je taký. Hlavne, keď je sám se­bou.

Zverejnenie komentára

Latest Instagrams

© s láskou, torilinka ♡. Design by FCD.