nedeľa, júla 01, 2018 Košice, Slovensko

Ľúbim ťa aj mimo sociálnych sietí a Valentína /OdZadu.skÁno, tak to už je. Mi­lu­jem ťa, no ne­pot­re­bu­jem to uka­zo­vať svetu každý je­den deň. Raz za čas síce kvôli ne­ja­kému vý­ni­moč­nému oka­mihu pri­dám fo­to­gra­fiu nás dvoch, bez­hlavo za­ľú­be­ných, ale ne­ro­bím to často. Prečo? Mnohé si to možno ani ne­uve­do­mu­jete, no v dneš­nom článku vám pre­zra­dím pár dô­vo­dov, prečo nech­cem pre­zen­to­vať svoj vzťah pro­stred­níc­tvom so­ciál­nych sietí.
Pre­tože ne­pot­re­bu­jem li­cho­tivé ko­men­táre ku šťas­tiu…
Ne­rada čí­tam umelé a ča­sto­krát aj fa­lošné pri­po­mienky nie­kto­rých ľudí o tom, ako ne­sku­točne nám to sekne, akí krásni sme, a ako nám bude nie­kto ro­biť dru­žičku. Viac oce­ním úp­rimné pri­po­mienky na­živo, ak nám nie­kto po­vie, že sme pekný pár.

Pre­tože mi nejde o po­čet sr­die­čok a pal­cov hore…
Ne­pot­re­bu­jem sa chvá­liť tým, že na pro­fi­lo­vej fo­to­gra­fii mám se­dem­de­siat ozna­čení „páči sa mi to“ a dvad­sať sr­die­čok. Ľú­bim ťa bez­pod­mie­nečne, a nech­cem aby sme boli „hod­no­tení“ nie­kým iným.
Pre­tože vzťah by mal mať svoje sú­kro­mie…
Slečny, aj keď to možno ne­vní­mate, po­kiaľ váš pria­teľ nie je bez­ná­dejný nar­cis, ne­vy­ho­vuje mu zdie­ľa­nie kaž­dej jeho fo­to­gra­fie. Nie­ktoré mo­menty by mali ostať len me­dzi štyrmi očami a mno­hým mu­žom je ozaj ne­prí­jemné vi­dieť sa na sied­mych prís­pev­koch v prie­behu troch dní. Aj on vám ur­čite skladá kom­pli­menty rad­šej do očí.

Pre­tože ľu­dia radi kle­be­tia…
Mno­ho­krát som sa aj ja do­po­čula od is­tých ľudí, ako kle­be­tili kde som s mo­jim pria­te­ľom bola, či sme na da­nom mieste spolu spali, a iné pri­mi­tívne kle­bety. Vzťah má mať svoju in­ti­mitu, a tak to má byť.
A zá­vi­dia…
Tento bod sú­visí s vyš­šie spo­me­nu­tými kle­be­tami, pre­tože čo iné stojí za vzni­kom kle­biet?
Pre­tože sa nech­cem si­lou-mo­cou chvá­liť na­šou lás­kou…
Áno, rada pri­po­me­niem svetu, že ešte stále sme spolu a mi­lu­jem teba a všetko čo pre mňa ro­bíš, no aj na­priek tomu aká som šťastná, chcem aby to bolo najmä me­dzi nami. Veľa vzťa­hov bo­hu­žiaľ za­čína, žije a končí na in­ter­nete, a ten náš chcem ucho­vať čo naj­dl­h­šie.

Zverejnenie komentára

Latest Instagrams

© s láskou, torilinka ♡. Design by FCD.