nedeľa, júla 01, 2018 Košice, Slovensko

Si krásna ! /OdZadu.sk
Ahoj kráska! Vi­taj pri ďal­šom článku. Dnes by som sa chcela ve­no­vať téme, ktorú ro­zo­berá tak­mer každá žena na svete. Pred pár dňami, kon­krétne cez ho­dinu ne­mčiny, sme tvo­rili vety na ur­čité slo­vesá (byť skla­maný z, te­šiť sa z…). Na tom by ne­bolo nič zlé, ani divné, ak by spo­lu­žiačka, ktorá je mi­mo­cho­dom ozaj veľmi pekná, ne­vyh­lá­sila, že je skla­maná z toho, ako vy­zerá. Prav­de­po­dobne to ni­kto ne­za­re­gis­tro­val, ale mnou to tro­chu po­hlo. Síce možno ni­kto ani ne­po­čul od­po­veď mo­jej spo­lu­žiačky, lenže ja som to ne­do­ká­zala pre­po­čuť.
Ja sama som člo­vie­čik, žienka, ktorá sa dlhé roky učila, ako sa má na seba po­ze­rať. Pre­šla som hroz­nými rokmi se­ba­ne­ná­visti, pla­čom nad tým, že si o sebe mys­lím, že som priam otrasná a ne­ko­neč­nými bez­sen­nými no­cami.

Ako som sa však na­učila po­zrieť sa na seba do zrkadla a usmiať sa? Bol to veľmi ťažký a ná­ročný  “tré­ning”, ale do­stalo ma to do is­tého oka­mihu v ži­vote, kedy som sa na­učila ľú­biť samú seba. Takú, aká som. Ne­mysli si o mne, že som ne­jaká ukáž­ková bá­bika z Ins­ta­gramu.

Mám prí­liš gu­ľatý nos. Mám prí­liš zni­čenú pleť. Mám prí­liš úzke pery. Prí­liš riedke vlasy. Prí­liš oblú po­stavu. Prí­liš krátke nechty. Prí­liš ne­vý­razný tvar tváre… Do­ne­ko­nečna by som mohla vy­pi­so­vať, ako prí­liš mám svoje časti tela od­klo­nené od čo­hosi, čo by iné na­zvali ideál.

Čo som sa teda po­čas môjho ob­ja­vo­va­nia se­ba­lásky na­učila?
 • IDEÁL KRÁS­NEJ ŽENY NE­EXIS­TUJE.
  Ne­exis­tuje nič ako jedna “najk­raj­šia žena”. Je to iba fáma, iba sú­ťaž o Miss, čo je len re­klamný mar­ke­ting. Ne­exis­tuje žiadna ide­álna výška, šírka, či ide­álna veľ­kosť pier a očí. Možno nie­kto nie­kde vy­hlá­sil, že ideál sú miery 90-60-90, ale to sú len čísla. Zna­mená to jedno veľké nič.
 • KAŽDÁ ŽENA JE KRÁSNA.
  Je len a len na kaž­dej jed­nej krás­nej žene, či so svo­jím ži­vo­tom urobí niečo krásne, alebo sa spustí po ceste al­ko­holu, drog a iných ne­pros­peš­ných vecí. Ak žena chce, a má vôľu a chuť byť krás­nou, môže ňou byť.
 • KOZ­ME­TIKA ŤA NE­SKRÁŠLI.
  Žia­den make-up, koz­me­tika, kor­zety, ob­le­če­nie, lieky na chud­nu­tie ne­uro­bia ženu krás­nou. Pri kráse ženy sa ne­be­rie ohľad na farbu očí, alebo sý­tosť čer­vene v líč­kach. Ide tam o vy­stu­po­va­nie na ve­rej­nosti, sprá­va­nie sa, a pre­dov­šet­kým úsmev.V an­tic­kej li­te­ra­túre dbali na ka­lo­ka­ga­tiu u li­te­rár­neho hr­dinu, čo je vlastne du­ševná i fy­zická krása. Do­ko­na­losť. Per­fek­cia. Ale tam prav­de­po­dobne im ani ne­zišlo na um, že v bu­dúc­nosti pre krásu budú ženy vy­uží­vať umelé mi­hal­nice, pri­pí­na­cie pra­mienky vla­sov, a kilá zby­toč­nej koz­me­tiky.

  Koz­me­tiku po­u­ží­vam, pre­tože ma baví expe­ri­men­to­vať a skú­šať ju, lenže nie som ňou na­pat­laná každý je­den deň. Pre­fe­ru­jem po­cit, keď je moja pleť čistá, krásne jemná a pri­ro­dzene lesklá s čer­ve­ňou v lí­cach. Pre­fe­ru­jem, keď mám roz­cu­chané vlasy, roz­lie­tané z dr­dolu na všetky strany. Pre­fe­ru­jem ob­le­če­nie, ktoré je pre mňa po­hodlné. Pre­fe­ru­jem, keď pri ob­jatí s pria­te­ľom mu ne­ob­tla­čím môj ak­tu­álny “look”, alebo “motd – ma­keup of the day” do ka­báta, či svetra.
  A aj pria­teľ ma má tak rád. Čistú. Keď sa na nič neh­rám, keď som sama se­bou a usmie­vam sa bez ťar­chy koz­me­tiky. Keď sa mu zvi­niem v ná­ručí v tep­lá­koch a tričku miesto toho, aby som si dá­vala ob­rov­ský po­zor na každý zhyb akýchsi šiat, blúzky, ko­šele, či iných vý­mys­lov mód­neho sveta.

Zverejnenie komentára

Latest Instagrams

© s láskou, torilinka ♡. Design by FCD.